'66 Maestro Fuzz Tone

'66 Maestro Fuzz Tone— the sound on the Rolling Stone's "Satisfaction"