'64 Sears Silvertone 1484

'64 Sears Silvertone 1484

Silvertone 1484.  Jack White (White Stripes) uses Silvertones.